Cookies Settings
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Επιθεωρητής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Επιθεωρητή.

 

  1. Καθήκοντα και Ευθύνες

(α)    Εργάζεται σε σύστημα ημερήσιας ή βραδινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις των καζίνων στη Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο, ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους Επιθεωρητές Καζίνου για να διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του ολοκληρωμένου καζίνο - θέρετρου (ICR) και των δορυφορικών καζίνο διεξάγονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ότι οι όποιες καταγγελίες ή πιθανές παραβιάσεις νόμων διερευνώνται διεξοδικά.

(β)    Διερευνά, προετοιμάζει και παρουσιάζει τις κανονιστικές υποθέσεις για ακρόαση από την Αρχή, το Διοικητικό Δικαστήριο ή το Ποινικό Δικαστήριο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται καταγγελίες και οποιαδήποτε άλλα θέματα τους έχουν ανατεθεί από τον άμεσα προϊστάμενο. Ο Επιθεωρητής Καζίνο θα επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή δραστηριότητα των αδειοδοτημένων καζίνο κατά τη διάρκεια των ερευνών του και θα συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους της Αρχής σε περιπτώσεις όπου οι έρευνες ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά ή οικονομικά ζητήματα.

(γ)     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον άμεσα προϊστάμενο. 

  1. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α)    Δίπλωμα / Πτυχίο από εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, ή  τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη λειτουργία καζίνου σε ρυθμιστική Αρχή ή επιχείρηση καζίνου.

(β)    Πείρα σχετική με τον τομέα συμμόρφωσης και διεξαγωγής επιθεωρήσεων και ερευνών, σε εμπορικό οργανισμό ή ρυθμιστική Αρχή θα αποτελεί πλεονέκτημα.       

(γ)     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(δ)     Ισχύουσα άδεια οδήγησης και ιδιωτικό όχημα για τις μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις του καζίνου. 

  1. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022). 

  1. Απολαβές

Μέχρι ΕUR 25.000 (Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012). 

  1. Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

  1. Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.  

  1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων,  ΕΕ 2016/679. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Αρχής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στο σύνδεσμο www.cgc.org.cy