Cookies Settings
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Λειτουργός Υπεύθυνου Παιγνίου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Υπεύθυνου Παιγνίου.

 

 1. Καθήκοντα και Ευθύνες
 2. Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και μελέτες, και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Υπεύθυνου Παιγνίου από τον διαχειριστή.
 3. Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και μελέτες, και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Υπεύθυνου Παιγνίου της Αρχής.
 4. Παρακολουθεί τους δείκτες απόδοσης του Σχεδίου Υπευθύνου Παιγνίου και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξη όλων των προϋποθέσεων υπεύθυνου παιγνίου από τον διαχειριστή, όπως απαιτούνται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
 5. Παρακολουθεί τους δείκτες απόδοσης του Σχεδίου Υπεύθυνου Παιγνίου και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξη όλων των στόχων της Στρατηγικής του Υπεύθυνου Παιγνίου της Αρχής.
 6. Συνεισφέρει στον σχεδιασμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του Υπεύθυνου Παιγνίου με στόχο την ενημέρωση, πρόληψη και έρευνα σε σχέση με την προβληματική και παθολογική ενασχόληση με το τυχερό παιγνίδι.
 7. τ)   Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσία και κανονισμούς, διεκπεραιώνει τις λαμβανόμενες αποφάσεις και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον άμεσα προϊστάμενο.
 9. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α)    Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

         Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία/ Ευημερία/ Πρόνοια, Κοινωνικές Επιστήμες,Τοξικοεξάρτηση, Διαχείριση Κινδύνων, Στατιστική

 

       (Σημ: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)

 

(β)    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (α) πιο πάνω ή/ και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα

(γ)     Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

 1. Διάρκεια Σύμβασης

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022). 

 1. Απολαβές

Μέχρι ΕUR 25.000 (Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012). 

 1. Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλόλητα του υποψηφίου.

 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

 1. Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω. 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων,  ΕΕ 2016/679. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Αρχής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στο σύνδεσμο www.cgc.org.cy